WYSIGINGS VAN BELASTING OP TRUSTS

Artikel 7 (C) VAN DIE INKOMSTEBELASTINGWET, 58 van 1962 – inwerking treding  vanaf  1 Maart 2017

Op 11 Januarie 2017 het die President die wysigings wetsontwerp onderteken, wat beteken dat hierdie artikel in werking sal tree op enige lenings vanaf 1 Maart 2017.
In terme van hierdie nuwe bepaling word lae-rente (of rente vrye) lenings aan trusts geteiken. Hierdie artikel is van toepassing waar ‘n natuurlike persoon (of ‘n maatskappy wat ‘n ‘verbonde persoon’ met betrekking tot daardie natuurlike persoon is) (hierna trust uitlener) kragtens paragraaf (d) (iv) van die definisie van verbonde persone, maak ‘n lae-rente of rente vrye lening aan ‘n trust waarvan daardie natuurlike persoon ‘n ‘verbonde persoon” is. Hierdie artikel bepaal dat die verskil tussen die “amptelike rente koers, tans teen 8%, en die bedrag van die rente wat werklik gehef is op die lening aan die trust geag word ‘n voortdurende skenking deur die trust te wees.

Die gevolg hiervan is dat uitlener belas word op lening wat hy aan die trust maak wat soos volg bereken sal word. Indien die lening van die natuurlike persoon R2 000 000 sou beloop. Rente teen 8% moet gehef word, dus R160 000 per jaar. Sou dit nie gehef word nie ontstaan daar ’n skenking van R160 000 waarop die natuurlike persoon 20% skenkings belasting moet betaal. In hierdie geval dus R32 000 indien daar nie gebruik gemaak word van enige ander skenkings belasting vry stellings nie. Sou die uitlener gebruik maak van die skenkings belasting vrystelling van R 100 000 per jaar sal daar in hierdie geval dus slegs R12 000 skenkings belasting betaalbaar wees (R160 000 min R100 000) x 20%

Die netto effek van artikel 7(c) is nie so dramaties as wat aanvanklik voorgekom het nie. Op ’n lening van R2m is daar belasting van R12 000, of te wel 0.6% van die lenings bedrag, betaalbaar. Sou die lenings bedrag egter baie hoog wees kan die bedrag belasting egter ‘n aansienlike bedrag beloop en moet daar voortaan voorsiening gemaak word vir die skenkings belasting.

Dit is baie belangrik om seker te maak dat die finansiële state soos op 28 Februarie 2017 wel reg opgestel word en moet daar behoorlik beplanning gedoen word voordat hierdie finansiêle state onderteken word, aangesien dit die laaste jaar is waar hierdie bepaling nog nie van toepassing sal wees nie.

Hierdie nuwe bepaling verander glad nie die geleibuis beginsel nie.

Opsomming

Skenking

  1. As ‘n lening toegestaan is deur ‘n verbonde persoon. (Natuurlike persoon/ maatskappy) moet rente gehef word op die lening teen die amptelike rente koers (tans 8%) ( Prima repo koers plus 1% )
  2. As daar ‘n rente vrye lening aan die trust is, sal ‘n skenking belas word in die hande van die uitlener teen die amptelike rente koers.
  3. Hierdie skenking sal jaarliks belas word totdat die lening terugbetaal is. Die lener sal dus belas word aan die einde van elke jaar so lank as die lening bestaan.
  4. Sou die uitlener wel rente hef en die rente word ter voortbrenging van inkomste in die trust gebruik sal die trust die rente teen belasbare inkomste kan aftrek en sal die uitlener belasting betaal op die rente nadat die rente vrystelling afgetrek is.
  5. As krediet lening afgeskryf word is Kapitaal Wins Belasting betaalbaar, geen verandering.
  6. Wanneer die lening deur die trust ontvang is vir die aankoop van ’n primêre woning en die uitlener wel die eiendom as primêre woning, bewoon geld bogenoemde skenkings belasting nie.
  7. Daar ontstaan geen belasting implikasies wanneer die trustees sou besluit om ’n bedrag aan ’n trustee of begunstigde sou uitleen nie.

Vesting van uitklarings aan begunsigdes

Sou die trustees besluit dat ‘n uitkering aan ‘n begunstigde gemaak moet word en dit word nie aan die begunstigde uitbetaal nie, ontstaan daar ‘’n lenings rekening ten gunste van die begunstigde.

Hierdie lening kan ook aanleiding gee tot bogenoemde skenkings belasting.

Sou die trustees ‘n uitklaring aan ‘n begunstigde maak, maar ‘n voorwaarde daaraan koppel bv.

  • dat dit eers op ‘n latere datum aan die begunstigde uitbetaal mag word of
  • dat dit betaalbaar is wanneer fondse beskikbaar sou wees ens.

is so ’n uitklaring, vir belasting doeleindes nie ‘n geldige uitklaring nie en sal so bedrag in die trust belas word en nie dien as ’n aftrekking in die trust nie.

Hierdie artikel is ‘n algemene inligting stuk en moet nie gebruik word of op staat gemaak word as professionele advies nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of vir enige verlies of skade wat voortspruit uit die gebruik hiervan nie. Kontak ons altyd vir spesifieke raadgewing.

share

Comments are closed.